Wij zijn op zoek naar leden voor de oudercommissie. Uw adviezen helpen ons een beter bedrijf te worden.

Minimaal 2 keer per jaar komt de oudercommissie bijeen. Gastouderbureau De Duiventil streeft naar een open overleg met de leden van de oudercommissie zodat inspraak van ouders gewaarborgd is. Tevens wordt eenmaal per jaar een ouderavond georganiseerd. Indien ouders belangstelling hebben om zitting te nemen in de oudercommissie kunnen zij dit kenbaar maken bij het gastouderbureau of bij de leden van de oudercommissie.

Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn ondermeer:

 • het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders
 • het voeren van regelmatig overleg met het gastouderbureau over het beleid rondom de kinderopvang
 • het op verzoek leveren van inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten
 • het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie

De oudercommissie heeft een verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • de wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan, het bieden van verantwoorde kinderopvang
 • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot de eisen gesteld aan de gastouder
 • het pedagogisch beleid
 • voedingsaangelegenheden van algemene aard
 • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • wijziging van de prijs van de kinderopvang

De oudercommissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • Manon Schuijling (voorzitter)
 • Renate Le Blanc
 • Lisette Klop

De oudercommissie is bereikbaar via oudercommissie@gobdeduiventil.nl

Download hieronder het model oudercommissie reglement

Geen tijd om deel te nemen, maar wel een opmerking, idee of verbeterpunt?